Политика за Използване на Сайта

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя поръчка на стоки (книги) на КЛИЕНТА посредством форма за онлайн поръчка на www.danielmargnov.com . С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
1.2. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.danielmargnov.com , съхранение на IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
1.3. Продуктите от Интернет страницата www.danielmargnov.com не представляват правно обвързваща оферта, а онлайн каталог на продуктовия асортимент на ТЪРГОВЕЦА.
1.4. След натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ”, КЛИЕНТА се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количка му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката чрез автоматичен e-mail, като така се счита, че договорът е сключен.
1.5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА e-mail или чрез посочения телефонен номер.
1.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

2. ДОСТАВКА

2.1. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА и зависи от ценообразуването на куриерска фирма “Еконт Експрес ООД”
2.2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави поръчания артикул в срок от 3 работни дни, но не повече от 5 работни дни. Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.
2.3. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2.4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
2.5. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
2.6. При отказ за получаване или неприемане на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
2.7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
2.8. В случай на несъответствие или повреда, клиентът може да върне закупената стока в срок от 14 календарни дни. Разходите по куриерските услуги в този случай се поемат от КЛИЕНТА.

3. ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта включват цената на всеки от продуктите с ДДС, без цената за доставка. Транспортът на стоките се извършва единствено в рамките на България. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след попълване на данните си/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина на www.danielmargnov.com .
4.2. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
4.3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин. Плащането се извършва единствено след получаване на стоката с наложен платеж, директно на куриера.
4.4. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 
5.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.danielmargnov.com .
5.4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.
5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ.
5.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес daniel.margnov@gmail.com . ТЪРГОВЕЦЪТ събира и може да използва информацията единствено за цели, съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
5.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

6. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТА не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че КЛИЕНТА заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към КЛИЕНТА.

7. ТЕРМИНОЛОГИЯ

7.1. Под “КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.danielmargnov.com на своя компютър. 
7.2. Под “ПОРЪЧКА” се разбират избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА.
7.3.. Интернет сайта www.danielmargnov.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
7.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основни принципи за защита на данните на www.danielmargno.v.com съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
8.1. Формуляр за извършване на поръчка:
8.1а Цел на обработването на лични данни/Правно основание: личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за поръчка (имена, телефон, адрес, e-mail) обработваме поверителни. Използваме Вашите данни единствено за  конкретната цел успешно извършване на поръчка. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на “КМ” ДЗЗД произтича от интереса да се извърши успешна поръчка на поръчаните стоки.
8.1б Получатели/Категории получатели: предаване на данните към трети лица извън групата на “КМ” ДЗЗД е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може се налага да предадем данните ви на трети лица (доставчици) с цел извършване на доставка на поръчаните артикули.
8.1в Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: всички лични данни, които Вие ни предоставяте при покупка чрез тази уеб страница или по e-mail, се изтриват от нас най-късно до 5г. след изпълнена услуга, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за срок от 5 г. произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по въпрос относни поръчката в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция или да сме в състояние да отправим предложение или запитване по бъдещи нужди на клиента.
8.2. Използване на бисквитки (cookies)
На тази уеб страница се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се изпращат от нашия уеб сървър на Вашето крайно устройство компютър, преносим компютър, смартфон или таблет), и там се съхраняват в използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции.
Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира за поместването на бисквитки. Така Вие сте наясно относно употребата на бисквитки. Освен това Вие можете да настроите браузъра така, че той по принцип да не приема бисквитки, или да отхвърля само бисквитки от конкретни доставчици. Но във връзка с това искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства може да се наруши функционирането на тази уеб страница.
8.3.Криптиране
Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни възможно най-цялостно от нежелан достъп. Освен защитата на работната среда ние прилагаме процедура за криптиране. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма чрез SSL протокол (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от страна на трети лица. Вие разпознавате това по заключения символ на ключ в лентата за статус на Вашия браузър и по това, че адресната лента започва с „https….”.
8.4. Вашите права като субект на данните
Съгласно член 15, параграф 1 от  ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от “КМ” ДЗЗД ваши лични данни .
При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от  ОРЗД), изтриване (член 17 от  ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от  ОРЗД) на Вашите лични данни.
Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.
Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.
Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.
Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по e-mail към длъжностното лице по защита на данните.
Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение – в случая при оперираните на “КМ” ДЗЗД функции това е Република България.
 
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:
E-mail: daniel.margnov@gmail.com с тема: “Запитване”